سوئیچر آیفون تصویریهمانطور که می دانید به علت سربندی های زیاد و طول سیم، در برخی از آیفون ها تصاویر انتقالی در واحد هایی که در طبقات بالا هستند،